Regionale Energiestrategie Cleantech Regio in de maak

Eerste stap vaststelling startnotitie: De Cleantech Regio maakt vaart met het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Een eerste stap is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie staat welke partijen meedoen, en onderschrijven de partners de ambities van de Regionale Energiestrategie en de manier van werken.

Regionale bijdrage aan doelen Klimaatakkoord

De RES is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig. Het Rijk heeft alle dertig regio’s gevraagd om een RES op te stellen. Eén daarvan is de Cleantech Regio. Het opstellen van de Regionale Energiestrategie past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030. De regio zet daarbij onder andere in op de vermindering van CO2-uitstoot en het (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Wat is nu eigenlijk die Regionale Energiestrategie?

De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Op die manier wil de regio voldoen aan de zichzelf opgelegde CO2-reductie van minimaal 55% in 2030.

Hoe komen we tot een RES?

De eerste stap is de vaststelling van een concept startnotitie. De colleges van burgemeester en wethouders bieden in de periode maart/april de startnotitie aan de gemeenteraden aan. Reacties en zienswijzen worden opgehaald om zo te komen tot een definitieve startnotitie. Ook de besturen van de waterschappen worden meegenomen in de startnotitie. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben de concept startnotitie ontvangen.

De definitieve startnotitie wordt vastgesteld na de ondertekening van het landelijke Klimaatakkoord, naar verwachting in juni. Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord stellen de partners een concept voor de Regionale Energiestrategie vast. Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord wordt de RES definitief. De RES is een regionale planvorming en kent een lokale/provinciale besluitvorming. Het is dus van groot belang om samen te werken.

Partners

De Regionale Energiestrategie wordt opgesteld door regiogemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn&IJssel, en de provincie Gelderland. Ook de Strategische Board van de Cleantech Regio en netbeheerder Alliander zijn nauw betrokken bij dit proces. In werkateliers worden onder andere maatschappelijke organisaties en belangengroepen betrokken.

Deel dit bericht
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email