Geachte leden van de BGE,

Met goede hoop op een zonnige zomerperiode en een dalende trend in de Corona-besmettingsgraad houden we goede moed dat het op afzienbare termijn weer mogelijk zal zijn elkaar fysiek te ontmoeten. Vooralsnog houden wij u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte.

Nieuwe leden

Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen, dat we dit jaar al drie nieuwe leden hebben mogen verwelkomen:

  • AddContract / Adviesbureau van Huffelen; contactpersoon: André van Huffelen;
  • Brinie IT Services; contactpersoon: Marcel Langevoort;
  • R.R. van der Zee Stichting; contactpersoon: Ton Heddema.

Nadere informatie over deze nieuwe leden staat vermeld op onze website: https://bedrijvenkringgemeenteepe.nl/leden/

Netwerk578

Met name de kleine ondernemers en zzp-ers attenderen wij op de kennis- en netwerksessies die  Netwerk578 wekelijks (om en om) organiseert. Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op het virtuele netwerk voor en door ondernemers: https://www.netwerk578.nl/ 

Kweekweg energie positief

Op Bedrijventerrein Kweekweg wordt onderzocht hoe het hele bedrijventerrein energie positief kan worden. Dit betekent dat de bedrijven meer energie opwekken dan dat zij verbruiken. Deze extra energie kan opgeslagen worden of gebruikt worden door bedrijven en/of huishoudens in de omgeving.

Dit project wordt geleid door het E-team, bestaande uit het platform On-E-Target, gemeente Epe, Bedrijvenkring Gemeente Epe, Elektra BV, Georg Fischer, OostNL en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Zij maken voor Kweekweg een duurzaamheidsplan om energie positief te worden. Hiervoor voeren zij diepteanalyses uit bij de bedrijven op Kweekweg.

Wilt u ook meedoen met uw bedrijf? Meld je dan nu aan via aanmelden@wm3.energy. Voor meer informatie over dit project kijk op https://www.epe.nl/ondernemen/kweekweg-energie-positief_42950/ 

Initiatief vanuit de gemeente Epe:

Online webinar voor ondernemers: ‘Klaar voor de Toekomst! Hoe verder na corona?’

woensdag 19 mei 2021, 19.30 – 20.30 uur
Ondernemers uit de gemeente Epe hebben een uitdagend jaar achter de rug. Een jaar geleden was nog niet duidelijk wat de impact zou zijn van de coronapandemie op de bedrijven en de bedrijvigheid in de gemeente. Ondanks de financiële ondersteuning is er nog een grote groep ondernemers die zich in een onzekere situatie bevindt. Om deze ondernemers te bereiken en te ondersteunen, is er vanuit het programma Toekomstkracht op woensdag 19 mei om 19.30 uur het webinar Klaar voor de toekomst! Hoe verder na corona?

Tijdens deze avond krijgt u tips over veerkracht in ondernemerschap, informatie over de financiële regelingen die gaan stoppen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Daarnaast hoort u verhalen van ondernemers die hulp hebben gezocht en wat dit voor hen heeft gedaan. En u maakt kennis met Adinda Keizer (ook ondernemer) die de verbindende rol heeft tussen instanties en ondernemers in zwaar weer.

Toekomstkracht

Het webinar is de aftrap naar het online deel van het programma Toekomstkracht in opdracht van de gemeente Epe. Via de site van Toekomstkracht kunt u als ondernemer uit de gemeente Epe gratis deelnemen aan live webinars en online trainingen om zo de kennis over toekomstbestendig ondernemen te vergroten.

Aanmelden

Het webinar Klaar voor de Toekomst! Hoe verder na corona? is gratis te volgen op 19 mei a.s. om 19.30 uur. Aanmelden kan via www.toekomstkracht.nl/webinar-Epe. Het webinar is eventueel anoniem te volgen.

Data en onderwerpen van toekomstige live webinars zijn:
Dinsdag 25 mei, 10.00- 11.30:                  Hoe presenteer jij je bedrijf?

Maandag 31 mei, 10.00 – 11.30:             De waarde van je netwerk

Maandag 7 juni, 10.00 – 11.30:               Hoe maak je een goede website?

Maandag 14 juni, 10.00 – 11.30:             Bloggen en content creatie

Maandag 28 juni, 10.00 – 11.30:             Social media strategie

Woensdag 30 juni, 19.30 – 21.00:           Onderhandelen en overtuigen

Maandag 5 juli, 10.00 – 11.30:                 Financieel inzicht en sturen op omzet

Aan de live webinars kunnen maximaal 20 ondernemers per keer meedoen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Initiatief vanuit de gemeente Epe:

Werkatelier ‘Aan de slag met de Economische Visie!’

Woensdagavond 26 mei voor ondernemers en vakprofessionals

Bent u ondernemer of vanuit uw vakgebied betrokken bij het economisch beleid van de gemeente

Epe? Dan nodigen wij u uit om het ‘creatieve werkatelier’ bij te wonen. Op die manier kunt u een

bijdrage leveren aan de economische toekomst van Epe! Om de koers voor de komende jaren te

bepalen, stellen wij een nieuw actieprogramma op. Dit doen wij graag samen met onze partners.

Het werkatelier vindt in digitale vorm plaats op woensdag 26 mei van 19.00 tot 21.00 uur. Digitale ‘inloop’ is vanaf 18.45 uur.

De Economische Visie

De gemeenteraad heeft in 2016 de Economische Visie vastgesteld: ‘Epe, vitaal, slim en uitnodigend’.

Daarin streven wij naar een sterk en duurzaam economisch klimaat en een hechte samenwerking. We werken graag samen met het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties op lokaal en regionaal niveau. De visie geeft door concrete beleidsuitspraken en acties richting aan de economische (door)ontwikkeling van de gemeente Epe. Gekozen is om te werken met drie labels. Op hoofdlijnen zijn dat: vitaal, slim en uitnodigend. Voor deze labels is beschreven hoe de gemeente Epe er in 2025 uit kan zien.

Nieuw actieprogramma

Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken, is het tijd voor een nieuw actieprogramma. Dat programma bevat concrete acties die hier aan bijdragen. In het actieprogramma is ook een belangrijke rol weggelegd voor onze partners. Denk aan ondernemers, onderwijs, (maatschappelijke) instellingen en de Cleantech Regio.

 Hoe geven we het actieprogramma vorm?

Onder de naam ‘creatief werkatelier’ gaan wij in vijf werkgroepen aan de slag. Bureau Panteia begeleidt het proces. Elke werkgroep buigt zich over een thema. Bij elke werkgroep staat deze vraag centraal: wat creëert meerwaarde voor Epe?.

De vijf thema’s zijn:

  • vitale centra
  • toekomstbestendige bedrijventerreinen
  • recreatie en toerisme
  • arbeidsmarkt en onderwijs
  • agrarische sector

Per thema bekijken we of er koppelkansen zijn op het gebied van energie en circulariteit. Ook besteden we specifiek aandacht aan de gevolgen van corona: wat is het effect voor de korte en lange termijn? En hoe gaan we hiermee om en wat doen we daar aan?

 Aanmelden en voorkeur voor thema doorgeven

Vanwege de voorbereidingen voor de bijeenkomst verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk 16 mei aanstaande aan te melden via mail naar herman.naijen@epe.nl. Vermeld in de mail ook naar welke thema’s uw eerste en tweede voorkeur uitgaan. Bij de groepsindeling houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur.f