Huishoudelijk Reglement

 1. Leden BGE Ondernemers en dienstverleners niet zijnde detailhandel, gevestigd in de gemeente Epe, kunnen lid zijn van de Bedrijvenkring Gemeente Epe.
 2. Doelstellingen van de BGE
  • Het behartigen van de belangen van in de gemeente Epe fysiek gevestigde bedrijven.
  • Het stimuleren van ontwikkelingen en het steunen van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het bereiken van een zo gunstig mogelijk vestigings-, woon- en/of leefklimaat voor bedrijven en degenen die daarin werken of daarbij betrokken zijn.
  • Het bevorderen van contacten tussen de leden.
 3. De BGE tracht haar doelstellingen te bereiken door:
  • Het creëren van een overlegstructuur met de daarvoor in aanmerking komende overheden, instanties en organisaties.
  • De BGE werkt nadrukkelijk mee aan door overheden, instanties, organisaties, onderwijs en ondernemers genomen initiatieven die aansluiten op de doelstellingen van de BGE, niet zijnde politiek, geloof en/of commercie.
  • Het organiseren van minimaal 4 bijeenkomsten per jaar met als doel het faciliteren en stimuleren van onderlinge verbinding van de leden.
  • Actieve ledenwerving. Nieuwe leden worden door het bestuur getoetst
 4. Het hoogste orgaan binnen de BGE is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV besluit over de visie en het beleid van de BGE opgesteld door het BGE-bestuur.
 5. Besluiten worden in de ALV genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders bepaald is.
 6. De bestuurlijke organisatie kent een algemeen bestuur en een aantal werkgroepen.
 7. Het algemeen bestuur komt viermaal per jaar bijeen en heeft als taak:
  • Het bewaken van de visie en het beleid;
  • Het bewaken van de financiën;
  • Dagelijkse leiding van de vereniging.
 8. Werkgroepen
  • Permanente werkgroepen van de BGE, zoals de Werkgroep Activiteiten, stellen jaarlijks een werkplan op en krijgen – na goedkeuring van dat plan – mandaat van het algemeen bestuur om dit plan uit te voeren.
  • Ad hoc werkgroepen van de BGE stellen een werkplan op bij instelling van die werkgroep en krijgen – na goedkeuring van dat plan – mandaat van het algemeen bestuur om dit plan uit te voeren.
  • Alle werkgroepen informeren het bestuur over voortgang van de projecten.
  • Tijdens de vergadering van een lopend jaar wordt het concept-activiteitenplan en de begroting van het daarop volgende jaar besproken.
 9. De BGE beschikt over een communicatieplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd door de werkgroep Marcom.