Privacy statement

Bedrijvenkring gemeente Epe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bedrijvenkringgemeenteepe.nl
Postbus 369
8160AJ
Epe
0620 398 985
De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@bedrijvenkringgemeenteepe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bedrijvenkring gemeente Epe verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens
die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, u aan te melden voor een evenement, de nieuwsbrief aan te vragen, in correspondentie en/of telefoongesprekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bedrijvenkringgemeenteepe.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Bedrijvenkring gemeente Epe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de nieuwsbrief 
– U te informeren over onze activiteiten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Bedrijvenkring gemeente Epe analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Bedrijvenkring gemeente Epe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bedrijvenkring gemeente Epe verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Bedrijvenkring gemeente Epe gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bedrijvenkring gemeente Epe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website ontvangt u informatie over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google Analytics en LinkedIn. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijvenkring gemeente Epe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij  beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bedrijvenkringgemeenteepe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bedrijvenkring gemeente Epe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bedrijvenkring gemeente Epe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bedrijvenkringgemeenteepe.nl